Dzisiaj jest 10 grudnia 2019 r. Imieniny obchodzą: Julia, Judyta, Daniel

Historia w pigułce - str. 2

Article Index

W sierpniu 1538 roku w mieście przebywał Mikołaj Kopernik, asystując biskupowi Janowi Dantyszkowi przy odbiorze przysięgi poddanych.

Wiek XVI był okresem pokoju. Przerwał go w 1626 roku najazd szwedzki. W ciągu dwóch miesięcy (lipiec-sierpień) Szwedzi najeżdżali miasto trzykrotnie. Także przez następne lata traktowali Warmię jak kolonię. W 1627 roku Szwedzi zniszczyli miasto, a wycofując się zrabowali również cenną bibliotekę kapituły. Najgorszym okresem dla mieszkańców były lata 1655-60.

W latach 1709-11 na Warmii szalała epidemia dżumy, która szczęśliwie nie poczyniła wielkich ofiar wśród dobromieszczan. 1 maja 1711 r. umarł w Dobrym Mieście biskup warmiński i wielki kanclerz koronny Andrzej Chryzostom Załuski - do dzisiaj w bazylice widnieje epitafium jemu poświęcone. W XVIII wieku miasto nawiedzała plaga pożarów. Najtragiczniejszymi były pożary w 1719 r. (zrujnowanie domu biskupiego) i 1771, kiedy to ogień strawił większą część miejskiej zabudowy.

W 1731 r. rozpoczyna się budowa ratusza, a w 1736 - kaplicy św. Mikołaja. We wrześniu 1772 r. na mocy rozbioru Polski miasto zostało przyłączone do Królestwa Pruskiego. Liczyło wówczas 1831 mieszkańców. 14 września w Dobrym Mieście pojawiają się komisarze króla pruskiego, którzy zawieszają orła pruskiego na ratuszu i bramach miejskich. W wyniku podziału ziem wg porządku pruskiego miasto zostaje włączone do powiatu braniewskiego. Dekretem z 2 lutego 1773 kapitule kolegiackiej odebrano posiadłości ziemskie.

W 1807 miasto przejmowali na zmianę Francuzi, Prusacy i Rosjanie. W mieście swoje kwatery mieli: marszałek francuski Michel Ney, a w maju - generał rosyjski Fiodor Benningsen. Cesarz Napoleon spędził w kolegiacie noc 8/9 czerwca 1807 roku.

Król pruski dekretem z 5 października 1810 r. zlikwidował wszystkie zgromadzenia katolickie, w tym kapitułę kolegiacką. Po dwudziestu latach (1830-34) powstał w mieście kościół ewangelicki, którego głównym fundatorem był król Fryderyk Wilhelm III. Kościół zaprojektował znany pruski architekt Karl Friedrich Schinkel.

 

biblioteka

 

Po niepowodzeniu wyprawy moskiewskiej w 1813 w Dobrym Mieście w pościgu za uciekającymi resztkami Wielkiej Armii Napoleona pojawiły się rosyjscy kozacy. 2 lutego 1818 następuje korekta podziału administracyjnego Warmii - zamiast dotychczasowych dwóch powiatów utworzono cztery. Dobre Miasto znalazło się - aż po 1975 rok - w powiecie lidzbarskim.

W 1838 r. zakończono budowę nowego systemu kanalizacyjnego. 23 lipca 1842 do miasta przybywa król pruski Fryderyk Wilhelm IV, objeżdżający wówczas Prusy Wschodnie, a 12 lipca 1851 r. - nadprezydent Prus Wschodnich Franz August Eichmann.

Szosę doprowadzono do miasta w 1853 roku, a kolej żelazną - w 1884 (trasa Olsztyn-Orneta). Po spłonięciu ratusza w Lidzbarku Warmińskim w 1865 r., władze powiatu przenoszą się do Dobrego Miasta i na 31 lat miasto staje się "tymczasową" stolicą powiatu.