Dzisiaj jest 29 marca 2020 r. Imieniny obchodzą: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy

Ogłoszenie MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście oczekuje na oferty związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/124/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dn.29.12.2015 r. Oferty programowe mogą składać: jednostki pomocnicze gminy, placówki oświatowe, kulturalne, sportowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, osoby fizyczne posiadające kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadania te ujęte są w § 3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. Oferty powinny być skierowane do: 1) środowiska, w którym działa dany podmiot uwzględniając profilaktykę uniwersalną adresowaną do całych grup ,bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów alkoholowych, 2) Jednostek i grup zwiększonego ryzyka uwzględniając profilaktykę selektywną, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów alkoholowych i innych zaburzeń zdrowia psychicznego, 3) Jednostek lub grup uwzględniając profilaktyką wskazującą ukierunkowaną do osób wysokiego ryzyka, demonstrujące pierwsze symptomy problemów alkoholowych.

Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) merytoryczna wartość oferty zgodnie z zapisem § 3 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w której bezwzględnie powinny być zawarte elementy pracy profilaktyczno ? edukacyjnej z młodzieżą,

b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, to jest: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania,

c) budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy,

d) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania,

e) złożenie oferty programowej nie jest równoznaczne z zapewnieniem jej realizacji lub realizacji w oczekiwanej wysokości. Okres realizacji zadania nie może być dłuższy niż do 16.12.2016 r.

Oceny formalnej i merytorycznej oraz przydziału środków na realizację oferty dokonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. O wyborze oferty podmioty będą powiadomione odrębnym pismem. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ? Dobre Miasto ul. Olsztyńska 3 (sekretariat) do dnia 22.01.2016r .Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 wraz z załącznikami znajduje się na stronach: bip.dobremiasto.com.pl, dobre-miasto-mops.bip-wm.pl

Udostępnij artykuł

Skomentuj